Skip to main content

İNTER DAY KİMYA PLASTİK VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Inter Day ya
da Biz”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına
azami ölçüde önem veriyoruz
KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARIMIZ
Şirketimiz tarafından işlenecek kişisel verileriniz ve bunların işlenme amaçları aşağıda
belirtilmiştir
Kişisel Veriler İşleme Amacı
Kimlik
Yaş, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Ad,
Soyad, Fotoğraf,
İmza, Kimlik Fotokopisi, Vatandaşlık Numarası
(TCKN), Vergi Numarası (Şahıs Şirketi)
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri
Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin
Yürütülmesi
İletişim
Cep Telefon Numarası
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri
Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin
Yürütülmesi
Lokasyon
Ev Adresi, İkametgah Belgesi, İş Adresi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri
Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin
Yürütülmesi
Özlük
SGK No, Mesai Süresi, Maaş Bilgisi, Yıllık İzin
İsteme Formu
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri
Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Müşteri İşlem
Sipariş Bilgisi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin
Yürütülmesi
Finans
Hisse Oranı, Banka Hesap Numarası (IBAN)
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Mesleki Deneyim
Eğitim Ve Akademik Bilgileri
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Sağlık Bilgileri
Kişisel Sağlık Bilgileri, Kan Grubu, Sağlık Raporu
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri
Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ;
Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişiler aşağıda belirtilmiştir.
Üst Veri Tipi Alıcı Grubu
Kimlik Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Tedarikçiler,
Herkese açık
İletişim Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Tedarikçiler,
Herkese açık
Lokasyon Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Tedarikçiler,
Herkese açık
Özlük Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Tedarikçiler,
Herkese açık
Müşteri İşlem Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Tedarikçiler,
Herkese açık
Finans Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Tedarikçiler,
Herkese açık
Mesleki Deneyim Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Tedarikçiler,
Herkese açık
Sağlık Bilgileri Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Tedarikçiler,
Herkese açık
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA SEBEBİ
Kişisel verilerinizin toplanma sebebi aşağıda belirtilmiştir
Hukuki Neden
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Veri sorumlusunun meşru menfaati
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olma
Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İLE İLGİLİ HAKLARINIZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınız;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel
Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin
Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca
itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin
taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun
olarak Şirketimize iletebilirsiniz. En hızlı ve etkili biçimde sonuçlandırılabilmesini
teminen taleplerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu’nu doldurarak
yapmanızı rica ederiz.