Skip to main content

A. Genel Açıklamalar
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi
kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla İNTER DAY KİMYA PLASTİK VE TEKSTİL
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Inter Day ya da Şirket”) aşağıda belirtilen
hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme
f) 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin
talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
g) (e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

B. Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi
Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve
başvurunun yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad,
T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza) işlenmektedir. Söz
konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca
ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

C. Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgiyi Gösterir Tablo
Başvuru Yöntemi Başvurunun
Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi
Elden başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek
kimliğini tevsik edici belge ile
başvurması gerekmektedir.
Vekaleten başvuru yapılması
durumunda noter tasdikli
vekaletnamenin yanınızda
bulundurulması
gerekmektedir)
Teşvikiye, Hakkı Yeten
Cd. No:15 D:21, 34365
Şişli/İstanbul
Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat
Teşvikiye, Hakkı Yeten
Cd. No:15 D:21, 34365
Şişli/İstanbul
Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı E-Posta Adresi (KEP) interdaykimya@hs01.k
ep.tr
Mail konu kutucuğuna
“Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

D. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad:
Soyad:
TC Kimlik Numarası:
(Pasaport No)
*Lütfen sadece son altı haneyi
giriniz.

Telefon Numarası:
E-posta:
(Belirtmeniz halinde
size daha hızlı yanıt
verebileceğiz.)

Adres:

E. Lütfen Şirketimiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz
☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi
☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar
☐ Diğer
☐ Çalışan
☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih :
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini
belirtiniz

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Kişi/Birim:
Konu:
F. Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz

Talep
No

Talep Konusu

Kanuni Dayanak

Seçiminiz
(Lütfen İlgili
Bölümü
İşaretleyiniz)

1
Şirketinizin hakkımda kişisel veri
işleyip işlemediğini öğrenmek
istiyorum
KVKK m. 11/1-a
2 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri
işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine
ilişkin bilgi talep ediyorum
KVKK m. 11/1-b
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri
işliyorsa bunların işlenme amacını ve
işlenme amacına uygun kullanılıp
kullanmadığını öğrenmek istiyorum
KVKK m. 11/1-c
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya
yurtdışında üçüncü kişilere
aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri
bilmek istiyorum
KVKK m. 11/1-ç
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış
işlendiği düşünüyorum ve bunların
düzeltilmesini istiyorum
KVKK m. 11/1-d
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer
kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalktığını düşünüyorum ve
bu çerçevede kişisel verilerimin;
a) Silinmesini
b) Yok edilmesini
c) Anonim hale getirilmesini
istiyorum
(Lütfen seçeneklerden belirtiniz)
KVKK m. 11/1-e
7 Eksik ve yanlış işlendiğini
düşündüğüm kişisel verilerimin (5
Numaralı Talep) aktarıldığı üçüncü
kişiler nezdinde de düzeltilmesini
istiyorum
KVKK m. 11/1-f
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer
kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalktığını düşünüyorum (6
Numaralı Talep) ve bu çerçevede
KVKK m. 11/1-f
kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü
kişiler nezdinde de;
a) Silinmesini
b) Yok Edilmesini
c) Anonim Hale Getirilmesini
İstiyorum
(Lütfen Seçeneklerden Belirtiniz)
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel
verilerimin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini
ve bu analiz neticesinde şahsım
aleyhine bir sonuç doğduğunu
düşünüyorum. Bu sonuca itiraz
ediyorum.
KVKK m. 11/1-g
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı
işlenmesi nedeniyle zarara uğradım.
Bu zararın tazmini talep ediyorum.
KVKK m. 11/1-ğ

G. Lütfen Talebiniz İle İlgili Bir Açıklama Yapınız

H. Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini
İstiyorsunuz?
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
☐ Elden teslim almak istiyorum.
(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname
veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
İ. Başvuru Sahibinin Beyanı
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum
başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi
verilmesini istemekteyim.
Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel
ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
Başvuruda bulunan kişinin;
Adı, Soyadı :
İmzası :
Başvuru Tarihi :